Chương trình đào tạo

Khung chương trình đào tạo

Khung chương trình đào tạo các chuyên ngành: Tải file tại đây

Tổng khối lượng kiến thức: 300 đơn vị học trình (ĐVHT)

                           Năm 1&2: Khoa học cơ bản

                           Năm thứ 3: Khoa học Kỹ thuật đại cương

                           Năm thứ 4: Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

                           Năm thứ 5: Kiến thức Chuyên ngành

Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 28 Tháng 6 2017 09:04)

Đọc thêm...