Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Chương trình PFIEV trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2016