Chương trình hội thảo kỹ năng mềm và ngày hội tuyển dụng