Kế hoạch học tập năm học 2017 -2018 (điều chỉnh học quân sự khóa 2017)